News: Ysteriet Kro og Scene AS er nå etablert og fikk klubbmedlemskap i Norsk Jazzforum oktober 2014.
YKS drifter et kombinert demo studio/prescene har krovirksomhet og Live Scene i den gamle ysterigården i Misvær.  


News: IAP agree about booking the Janoska Ensemble

News: IAP agree about booking for the band Mara and the Inner Strangeness.

 UrBand Camp

The festival UrBand Camp 2015 will be hold in period September 17th - 20th

ARVO 

Arkhangelsk Regional Non profit Voluntary Organization for art and culture

Go to our homepage and read more about the VAE project , ARNVO and Urband Camp in English and Russian language.
We have also a Russian social network page for UrBand Camp at VK.com  
 

IntraAct har levert innspill til høringsutkast.

IntraAct arbeider for at det gamle ysteriet i Misvær kan bli en kulturnæringshage

IntraAct Productions har levert innspill til høringsutkast for Strategisk Næringsplan 2011-2015 for Bodø kommune.
Klikk her for å lese hele vår høringsuttalelse.

For oss som ønsker å drive egen næring vil strategiske næringsplaner være et av de viktigste arbeidsverktøyene vi har i forhold til den offentlige forvaltning på kommunalt, og fylkeskommunalt nivå. Derfor er det med bekymring at en så viktig plan bare hadde 12 dagers høringsfrist, og ikke har med landbruket som en del av næringsplanen. Vi har derfor kommet med innspill både for landbruks og kulturnæringen siden disse næringsområdene har stor betydning for vår drift.

IntraActs høringsutalelse er i helhet vedlagt denne artikkelen.  I høringsutkastet heter det bl.a at Tilgang på arbeidskraft i både offentlig og privat sektor er ansett å være en av våre største utfordringer framover. Noe som vi mener i høyeste grad også må gjelde for de kommunale og private tjenesteyting i distriktene noe vi påpeker i våre innspill.

Landbruksdel

Ved kommunesammenslåingen vedtok Fellesnemda (Bodø og Skjerstad formannskap) at Lanbrukskontoret skulle ha 3,5 til 4 årsverk i Skjerstad etter sammenslåingen noe som ikke er ikke blitt fulgt opp, eller vært økonomisk kompensert for. (Se vedlegg)
I snitt har det vært ca 2,5 årsverk ved landbrukskontoret i Misvær og jeg ser det som en del av årsaken til nedgangen i landbruket fordi det ikke har vært nok fokus på denne næringens utvikling og vilkår.
Et viktig utgangspunkt for den videre næringsstrategien bør derfor være å kompensere for de manglende årsverkene i handlingsplanen. Dette vil utgjøre ca kr 900 000 inkludert lønn/driftskostnader pr. år. Det er nå gått 6 år siden sammenslåingen og en kompensasjon for en satsing på punkt 2.3 bør da rimeligvis være på kr 5.5 til 6 millioner som da må legges inn som en del av handlingsplanen for næringssatsing i Bodø kommunes egne distrikter. 

Kulturnæringen 

For kulturnæringen er det gledelig at det er satt et bransjefokus på den størst voksende og kanskje mest utfordrende næringen vi har i landsdelen. Kultur er et vidtomspennende begrep som dessuten ofte knyttes opp til det innovative og for å lykkes på dette området må man ikke bare ha visjoner, men også legge til rette for at de ulike produksjonsmiljøene innen kunst og kultur får gode nok vilkår til å gjennomføre sine prosjektideer.
Ved sammenslåingen fikk Skjerstad fibertilknytting og etter vår mening er ikke dette fortrinnet på langt nær utnyttet. IntraAct Productions har en visjon om å kunne drifte en Kulturnæringshage i det tidligere ysteribygget i Misvær og kommer med innspill om dette for planen.

IntraAct Productions
8100 Misvær
Cell: +47 41646189
intraactp@signalbox.no
Org.nr.: 994 973 312